Játék- és adatkezelési szabályzat

 

Hűtőhőmérő nyereményjáték

2017. szeptember 29. – október 4.

 

A játék elnevezése

Hűtőhőmérő nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”).

 

A nyereményjáték szervezője

A Játék szervezője és a nyeremény felajánlója az ELECTROLUX Lehel Kft. (székhely: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87., adószám: 10566680-2-44, cégjegyzékszám: 16 09 001602) (a továbbiakban: "Szervező"), lebonyolítója pedig a LIVING GROUP Kft. (székhely: 1141 Budapest, Szilágysomlyó utca 34., adószám: 24890379-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-278569) (a továbbiakban: "Lebonyolító").

 

Általános rendelkezések

A nyereményjáték a Lebonyolító által üzemeltetett Facebook oldalon, a Szervező Facebook oldalán érhető el. Az összes Facebook felhasználó részt vehet a játékban. A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el jelen Játékszabályzat feltételeit. A Játékosok a Játékban való részvétel előtt kötelesek tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, a Szervező és a Lebonyolító a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.

 

A Játék időtartama

A Játék 2017. 09. 29. napján 10:00 órától 2017. 10. 04. napján 09:59 óráig tart. A Játék időtartamát megelőzően és követően beérkező hozzászólások nem vesznek részt a Játékban.

A hozzászólások beküldésének határideje a Szervező Facebook oldalán történő megjelenés percpontosságú időpontja.

 

A nyereményjáték menete

A Játékos hozzászólásban megírja a választ a poszt szövegében feltett kérdésre, majd Szervező 2017. 10. 4-én 12:00 órakor kisorsol 15 hozzászólót, akik megnyerik a 15 db Electrolux hűtőhőmérő egyikét.

Kizárólag azok a személyek vehetnek részt a játékban, akik a fenti feltételeknek maradéktalanul eleget tesznek.

 

A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy (továbbiakban: Játékos), kivéve a Játékból kizárt személyeket.

A Játékból kizárt személyek:

  • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
  • a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói.

 

Nyeremény

15 db Electrolux hűtőhőmérő

 

A Játék nyertese

A játék végén (2017. 10. 04., 12 00 óra) 15 nyertes kerül kisorsolásra azok közül, akik A nyereményjáték menete bekezdésben foglalt feltételeknek megfeleltek. A nyertesek a 15 db Electrolux ajándékcsomag egyikét nyerik meg. Egy személy csak egy csomag megnyerésére jogosult.

 

Nyertes értesítése, nyeremény átadása

A nyertesek közzététele a Szervező Facebook oldalán poszt formájában történik: 2017. 10. 04.

A Szervező a Játék eredményét a Rajongói oldalon posztban közzéteszi (a továbbiakban: ”Értesítés”). A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve jelenik meg. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre 5 napon (120 óra) belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult.

A nyertes az Értesítés közzétételét követő 5 napon belül privát üzenetben felveszi a kapcsolatot Szervezővel, és a Szervező rendelkezésére bocsátja a kézbesítési címét. 

A nyereményt a nyertesnek futárcég kézbesíti. 

A Szervező a pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

A nyertes köteles együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a Játékos értesítését követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Nyeremény átvételére nem jogosult az a Játékos, akinek a részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A tárgynyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult. 

A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/ forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.

 

Adózási kérdések

A nyeremény esetleges személyi jövedelemadó vonzatát a Szervező viseli.

A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

 

Felelősségkorlátozás

A Szervezőt nem terheli felelősség a jelentkezési információk hiányossága vagy pontatlansága miatt, függetlenül attól, hogy az a Játékosok, a játékkal kapcsolatos vagy abban használt bármilyen eszköz vagy program, vagy a jelentkezési adatok feldolgozása során fellépő technikai vagy emberi hiba miatt merült fel. A Szervező nem felel a számítógépes rendszerek, telefonvonalak, hardverek, szoftverek vagy programok működési vagy egyéb hibáiért, az adatátvitel vagy a hálózati csatlakozások emberi vagy technikai hibáiért vagy késedelméért. A Szervező nem vállal felelősséget a kérések vagy jelentkezések elvesztéséért, késedelméért, olvashatatlanságáért, hiányosságáért, helytelen vagy meghiúsult beérkezéséért. Ha a játék a Szervező kizárólagos véleménye szerint nem bonyolítható le terv szerint, vagy a Szervező által nem befolyásolható egyéb okok zavarják vagy hátrányosan érintik a játék adminisztrálását, biztonságát, korrektségét, sértetlenségét vagy megfelelő lebonyolítását, a Szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint törölje, lezárja, módosítsa vagy felfüggessze a Játékot.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni. 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázókat, illetve azon pályázatokat, akik illetve amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek, a Játékból kizárja. Szervező a nem valós adatokkal résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/ nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba, és egyéb olyan, Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel.

Szervező nem vállal felelősséget olyan esetekben sem, amikor a Játékos által igénybevett internetszolgáltató hibájából nem tud (időben) részt venni a Játékban, illetve a feleken kívül álló okból az internet-szolgáltatás nem elérhető.

 

Vegyes rendelkezések

A résztvevők a részvétellel elfogadják a hivatalos játékszabályt.

A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által. A Facebook-ot a Játékkal kapcsolatban nem terheli felelősség.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék határidő előtti befejezését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

 

Budapest, 2017. 09. 29.

ELECTROLUX Lehel Kft.

Szervező