.

 

 


“Ergorapido® 2in1 vagy UltraPower® kéziporszívók ajándék Swarovski® kristályos karkötővel” 

2016. október 26. – 2017. január 15. között

 

1. A promóció elnevezése, rövid leírása, szervezője

1.1 A promóció elnevezése: „Electrolux kéziporszívó akció” (a továbbiakban: Promóció).

1.2 A Promóció rövid leírása: Electrolux Ergorapido® 2in1 vagy UltraPower® kéziporszívók vásárlása esetén egy prémium minőségű Swarovski® kristályos BeCharmed karkötőt kapnak a vásárlók ajándékba. A Promóció részleteit lásd: 4. pont.

A promócióban résztvevő Electrolux Ergorapido® 2in1 vagy UltraPower® kéziporszívók:

Ergorapido® 2in1 kéziporszívók: ZB3015SW, ZB3230P, ZB3213, ZB3211, ZB3106, ZB3105, ZB3103, ZB3102, ZB3101
UltraPower® kéziporszívók: ZB5022, ZB5020 

1.3 A promóció szervezője és adatkezelője az Electrolux Lehel Kft.(1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.), mint szervező (a továbbiakban: Szervező).

2. A promóció időtartama

2016. október 26. – 2017. január 15.

3. Részvételi feltételek

Az Electrolux Lehel Kft. által hirdetett Promócióban bárki részt vehet, aki a jelen Promóciós- és adatkezelési szabályzat 4.2 pontjában felsorolt Partnerek valamelyikénél Electrolux Ergorapido® 2in1 vagy UltraPower® kéziporszívót vásárol, és vásárlását a 4.3 pontban foglalt valamely módon regisztrálja.

3.1 A vásárlók a Promócióban való részvétellel hozzájárulnak, hogy személyes adataikat az Electrolux Lehel Kft. és annak megbízott alvállalkozói reklámküldés, illetve marketing célra a jövőben felhasználja. Reklám a vásárlóval közvetlenül csak akkor közölhető, ha ahhoz a vásárló a vásárlás regisztrálása során kifejezetten és egyértelműen hozzájárul (a megfelelő négyzet(ek) bejelölésével).

3.2 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a vásárló részvételét, vagy változtasson a Promóciós- és adatkezelési szabályzaton, amennyiben a vásárló részvétele a szabályzattal ütközik.

4. A Promóció menete

4.1. A Promócióban való részvétel feltétele, hogy vásárló a Promóció időtartama (2016. október 26. és 2017. január 15.) között Electrolux Ergorapido® 2in1 vagy UltraPower® kéziporszívót vásárol a promócióban résztvevő partnerek valamelyikénél, és vásárlását regisztrálja a 4.3 pontban meghatározott regisztrációs lehetőségek szerint.

4.2 A promócióban résztvevő partnerek:

Bármely, Magyarország területén kiskereskedelmi tevékenységet végző, az 1.2
pontban felsorolt készülékeket forgalmazó kiskereskedő.

4.3. A vásárló az alábbi módok valamelyikén köteles vásárlását regisztrálni:

4.3.1. A vásárló regisztrálja vásárlását az Electrolux weboldalán, az erre a célra létrehozott regisztrációs felületen 2017. január 27-én 23.59 percig. Hiánytalanul kitölti a regisztrációs felületen meghatározott adat mezőket, és feltölti a vásárlást igazoló blokk vagy számla másolatát (online regisztráció).

4.3.2. A vásárló hiánytalanul kitöltve elküldi a nyomtatott regisztrációs kártyát (a regisztrációs kártyát a termék kifizetése után, az üzletben kérheti az eladóktól), a vásárlást igazoló blokk vagy számla másolatával együtt az Electrolux postacímére (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.) 2017. január 27-éig (postabélyegző legkésőbbi dátuma) (postai regisztráció).

4.3.3. A vásárló elektronikus levélben elküldi a hiánytalanul kitöltött és szkennelt regisztrációs kártyát (a regisztrációs kártyát a termék kifizetése után, az üzletben kérheti az eladóktól), valamint a vásárlást igazoló blokk vagy számla másolatát a marketing@electrolux.hu e-mail címre 2017. január 27-én 23.59 percig (e-mail-es regisztráció).

4.4 A Szervező 20 munkanapon belül elküldi az ajándékcsomagot a vásárlónak, a regisztráció során megadott postacímre. Amennyiben az ajándékcsomag 22 munkanapon belül nem érkezik meg, a vásárló jelezheti ezt a Szervezőnek a marketing@electrolux.hu e-mail címen. A Szervező 3 munkanapon belül köteles válasz e-mailben tájékoztatni a vásárlót arról, hogy rendelkezik-e érvényes regisztrációval a Szervező nyilvántartásában. A Szervező csak az érvényes regisztrációval rendelkező vásárlóknak küldi el az ajándékcsomagot. Érvényesnek minősül a 4.3 pontban megadott feltételeknek megfelelő bármely regisztrációs mód.

A promócióval kapcsolatos észrevételeket, esetleges panaszt a promóció végétől számított 30 napon belül, a marketing@electrolux.hu e-mail címen teheti meg a vásárló. 

A kéziporszívókhoz tartozó ajándék karkötők felcserélése nem lehetséges.

5. Az ajándékcsomag tartalma 

Ergorapido® 2in1 kéziporszívók – 4 kristályos, lila-rózsaszín köves karkötő
UltraPower® kéziporszívók – 7 kristályos, fekete-szürke-átlátszó köves karkötő

6. Az ajándékcsomag kézbesítése

Az 5. pontban részletezett ajándékcsomagot a Szervező futárszolgálattal kézbesíti a vásárlónak. A Szervező a szállítás időpontjáról előzetes tájékoztatást nem küld a vásárlónak.

7. Általános feltételek

A vásárló a Promócióban való részvétellel kötelezettséget vállal saját maga, valamint családja, örökösei, személyes képviselői, végrehajtói, megbízottjai és biztosítói nevében, hogy mentesíti és felmenti a Szervezőt, annak anyavállalatait, leányvállalatait, társult vállalatait, tisztségviselőit, igazgatóit, tagjait, vezetőit, dolgozóit, alvállalkozóit és megbízottjait (együtt „Mentesítettek”) bármely természetű, jellegű vagy meghatározású, ismert vagy ismeretlen, feltárt vagy feltáratlan, gyanított vagy nem gyanított követelés, igény, kártérítési követelés, adósság, költség, díj, kötelezettség, veszteség, kiadás, kompenzáció/kárpótlás, intézkedés és kereset alól, a haláleset és a tulajdonban esett kár miatti követeléseket is beleértve (együtt „Követelések”), különösen ideértve azokat a Követeléseket, amelyek részben vagy egészben, közvetve vagy közvetlenül az ajándékcsomag elfogadásából, birtoklásából, nem rendeltetésszerű használatából vagy használatától, a Promócióban vagy a Promócióval bármely tevékenységben való részvételből erednek/vagy következnek. 

8. Felelősségkorlátozás

A Szervezőt nem terheli felelősség a jelentkezési információk hiányossága vagy pontatlansága miatt, függetlenül attól, hogy az a vásárlók, a Promócióval kapcsolatos vagy abban használt bármilyen eszköz vagy program, vagy a jelentkezési adatok feldolgozása során fellépő technikai vagy emberi hiba miatt merült fel. A Szervező nem felel a számítógépes rendszerek, telefonvonalak, hardverek, szoftverek vagy programok működési vagy egyéb hibáiért, az adatátvitel vagy a hálózati csatlakozások emberi vagy technikai hibáiért vagy késedelméért. A Szervező nem vállal felelősséget a kérések vagy jelentkezések elvesztéséért, késedelméért, eltulajdonításáért, olvashatatlanságáért, hiányosságáért, helytelen vagy meghiúsult kézbesítéséért. Ha a Promóció a Szervező kizárólagos véleménye szerint nem bonyolítható le terv szerint, vagy a Szervező által nem befolyásolható egyéb okok zavarják vagy hátrányosan érintik a játék adminisztrálását, biztonságát, korrektségét, sértetlenségét vagy megfelelő lebonyolítását, a Szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint törölje, lezárja, módosítsa vagy felfüggessze a játékot. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint kizárjon a Promócióból bármely olyan személyt, aki megszegte a Promóciós- és adatkezelési szabályzatban foglaltakat.

9. Adatkezelés 

A vásárló a regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező és megbízott alvállalkozói a Promóció lebonyolítása céljából, felhasználja és kezelje. Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő, feldolgozását a Szervező megbízásából a Living Group Kft. végzi.

Mind a Szervező, mind megbízottjai a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény) megfelelően, bizalmasan kezeli.

Szervező csak és kizárólag abban az esetben küld kereskedelmi és marketing tartalmú információkat vásárlónak, amennyiben ehhez vásárló kifejezetten hozzájárult a regisztráció során.

Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt adatfeldolgozó(k) kivételével – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra.

A vásárló a hozzájáruló nyilatkozatot bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. Ebben az esetben a vásárló nevét és minden egyéb személyes adatát a Szervező a nyilvántartásából haladéktalanul törli, és a vásárló részére további kereskedelmi és marketing célú információkat, reklámokat nem küld. 

A Szervező, illetve megbízottjai a kereskedelmi és markering célú információk és reklámok küldése során a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kötelesek eljárni.

A vásárló a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

10. Vegyes rendelkezések  

A vásárlók a regisztrációval automatikusan elfogadják a hivatalos Promóciós- és adatkezelési szabályzatot.

Budapest, 2016. október 26.

Electrolux Lehel Kft.

Szervező