Promóciós feltételek

Electrolux sütők és indukciós főzőlapok
ajándék 7 részes edényszettel

2017. szeptember 13. – 2017. december 31. között

 

1. A promóció elnevezése, rövid leírása, szervezője

1.1  A promóció elnevezése: „Electrolux beépíthető sütő és indukciós főzőlap akció” (a továbbiakban: Promóció).

1.2 A Promóció rövid leírása: Electrolux beépíthető sütő és Electrolux indukciós főzőlap együttes vásárlása esetén egy 7 részes edényszettet kapnak a vásárlók ajándékba. A Promóció részleteit lásd: 4. pont.

A promócióban résztvevő Electrolux beépíthető sütők és indukciós főzőlapok:

Minden Electrolux beépíthető sütő
Minden Electrolux indukciós főzőlap 

1.3 A promóció szervezője és adatkezelője az Electrolux Lehel Kft. (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.), mint szervező (a továbbiakban: Szervező).

2. A promóció időtartama

2017. szeptember 13. – 2017. december 31.

3. Részvételi feltételek

Az Electrolux Lehel Kft. által hirdetett Promócióban bárki részt vehet, aki a jelen Promóciós feltételek 4.2 pontjában felsorolt Partnerek valamelyikénél Electrolux beépíthető sütőt és Electrolux indukciós főzőlapot vásárol, és vásárlását a 4.3 pontban foglalt valamely módon regisztrálja. 

Az akció beépíthető sütő és indukciós főzőlap együttes vásárlása esetén (ugyanabban az időpontban és ugyanannál a kiskereskedő partnernél) érvényes! A sütő és az indukciós főzőlap termékkódjának ugyanazon a számlán kell szerepelnie.

3.1 A vásárlók a Promócióban való részvétellel hozzájárulnak, hogy személyes adataikat az Electrolux Lehel Kft. és annak megbízott alvállalkozói reklámküldés, illetve marketing célra a jövőben felhasználja. Reklám a vásárlóval közvetlenül csak akkor közölhető, ha ahhoz a vásárló a vásárlás regisztrálása során kifejezetten és egyértelműen hozzájárul (a megfelelő négyzet(ek) bejelölésével). 

3.2 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a vásárló részvételét, vagy változtasson a Promóciós feltételeken, amennyiben a vásárló részvétele a szabályzattal ütközik.

4. A Promóció menete

4.1. A Promócióban való részvétel feltétele, hogy vásárló a Promóció időtartama (2017. szeptember 13. – 2017. december 31.) között Electrolux beépíthető sütőt és Electrolux indukciós főzőlapot vásárol a promócióban résztvevő partnerek valamelyikénél, és vásárlását regisztrálja a 4.3 pontban meghatározott regisztrációs lehetőségek szerint.

4.2 A promócióban résztvevő partnerek:

A promócióban résztvevő partnerek listáját megtalálja ezen az oldalon.

4.3. A vásárló az alábbi módok valamelyikén köteles vásárlását regisztrálni:

4.3.1. A vásárló regisztrálja vásárlását az Electrolux weboldalán, az erre a célra létrehozott regisztrációs felületen 2018. január 10-én 23:59 percig. Hiánytalanul kitölti a regisztrációs felületen meghatározott adat mezőket, és feltölti a vásárlást igazoló blokk vagy számla másolatát (online regisztráció).

4.3.2. A vásárló hiánytalanul kitöltve elküldi a nyomtatott regisztrációs kártyát (a regisztrációs kártyát a termék kifizetése után, az üzletben kérheti az eladóktól), a vásárlást igazoló blokk vagy számla másolatával együtt az Electrolux postacímére (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.) 2018. január 10-ig (postabélyegző legkésőbbi dátuma) (postai regisztráció).

4.3.3. A vásárló elektronikus levélben elküldi a hiánytalanul kitöltött és szkennelt regisztrációs kártyát (a regisztrációs kártyát a termék kifizetése után, az üzletben kérheti az eladóktól), valamint a vásárlást igazoló blokk vagy számla másolatát a marketing@electrolux.hu e-mail címre 2018. január 10-én 23:59 percig (e-mail-es regisztráció).

4.4 A Szervező felhívja a figyelmet, hogy gyűjtőblokkot, előlegszámlát, garancialevelet, szállítólevelet, stb. nem fogad el, igazolásként kizárólag olyan számlát vagy blokkot, illetve ezek másolatát fogadja el, amely tartalmazza a vásárolt termékek cikkszámát, valamint a vásárlás idejét. Internetes vásárlás esetén nem a megrendelés dátumát, hanem a számla keltezését tudjuk figyelembe venni.

4.5 A vásárló a Promócióban sérült (pl. szakadt, felismerhetetlen) számlával nem vehet részt. A hamisított vagy manipulált számla érvénytelen és nem vehet részt a Promócióban. A Promócióban résztvevő számla érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A jelen pontban meghatározott feltételeknek meg nem felelő vásárló pályázatát a Szervező kizárja a Promócióból.

4.6 A vásárló kizárólag saját e-mail címével és érvényes lakcímével jogosult részt venni a Promócióban. A Promóció során regisztrált e-mail- és lakcímek tekintetében az e-mail cím jogosulatlan használatából vagy azzal való visszaélésből, valamint a rosszul megadott lakcímből fakadó bármilyen vitákkal kapcsolatban, illetve a hibás beküldésből származó mindennemű felelősség a vásárlót terheli.

4.7 A vásárló téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. Szervező kizárja a Promócióból azt a pályázatot, amelyben sérült a bizonylat, vagy annak a vásárlónak valamennyi Pályázatát, aki tisztességtelen módszerekkel próbál meg kedvezményhez jutni, valamint a Promóció céljával ellentétes módon, a jelen leírásban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál meg részt venni a Promócióban. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító vásárlók kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Promócióval összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a lebonyolításában résztvevő személyeknek okoztak.

4.8 A Szervező 20 munkanapon belül elküldi az ajándékcsomagot a vásárlónak a regisztráció során megadott postacímre. Amennyiben az ajándékcsomag 22 munkanapon belül nem érkezik meg, a vásárló jelezheti ezt a Szervezőnek a marketing@electrolux.hu e-mail címen. A Szervező 3 munkanapon belül köteles válasz e-mailben tájékoztatni a vásárlót arról, hogy rendelkezik-e érvényes regisztrációval a Szervező nyilvántartásában. A Szervező csak az érvényes regisztrációval rendelkező vásárlóknak küldi el az ajándékcsomagot. Érvényesnek minősül a 4.3 pontban megadott feltételeknek megfelelő bármely regisztrációs mód.

A promócióval kapcsolatos észrevételeket, esetleges panaszt a promóció végétől számított 30 napon belül, a marketing@electrolux.hu e-mail címen teheti meg a vásárló.

5. Az ajándékcsomag tartalma 

7 részes edényszett (5 literes fazék fedővel, 3 literes fazék fedővel, 2 literes fazék fedővel és 28 cm átmérőjű serpenyő)

6. Az ajándékcsomag kézbesítése

Az 5. pontban részletezett ajándékcsomagot a Szervező futárszolgálattal kézbesíti a vásárlónak. A Szervező a szállítás időpontjáról előzetes tájékoztatást nem küld a vásárlónak.

7. Általános feltételek

A vásárló a Promócióban való részvétellel kötelezettséget vállal saját maga, valamint családja, örökösei, személyes képviselői, végrehajtói, megbízottjai és biztosítói nevében, hogy mentesíti és felmenti a Szervezőt, annak anyavállalatait, leányvállalatait, társult vállalatait, tisztségviselőit, igazgatóit, tagjait, vezetőit, dolgozóit, alvállalkozóit és megbízottjait (együtt „Mentesítettek”) bármely természetű, jellegű vagy meghatározású, ismert vagy ismeretlen, feltárt vagy feltáratlan, gyanított vagy nem gyanított követelés, igény, kártérítési követelés, adósság, költség, díj, kötelezettség, veszteség, kiadás, kompenzáció/kárpótlás, intézkedés és kereset alól, a haláleset és a tulajdonban esett kár miatti követeléseket is beleértve (együtt „Követelések”), különösen ideértve azokat a Követeléseket, amelyek részben vagy egészben, közvetve vagy közvetlenül az ajándékcsomag elfogadásából, birtoklásából, nem rendeltetésszerű használatából vagy használatától, a Promócióban vagy a Promócióval bármely tevékenységben való részvételből erednek/vagy következnek. 

8. Felelősségkorlátozás

A Szervezőt nem terheli felelősség a jelentkezési információk hiányossága vagy pontatlansága miatt, függetlenül attól, hogy az a vásárlók, a Promócióval kapcsolatos vagy abban használt bármilyen eszköz vagy program, vagy a jelentkezési adatok feldolgozása során fellépő technikai vagy emberi hiba miatt merült fel. A Szervező nem felel a számítógépes rendszerek, telefonvonalak, hardverek, szoftverek vagy programok működési vagy egyéb hibáiért, az adatátvitel vagy a hálózati csatlakozások emberi vagy technikai hibáiért vagy késedelméért. A Szervező nem vállal felelősséget a kérések vagy jelentkezések elvesztéséért, késedelméért, eltulajdonításáért, olvashatatlanságáért, hiányosságáért, helytelen vagy meghiúsult kézbesítéséért. Ha a Promóció a Szervező kizárólagos véleménye szerint nem bonyolítható le terv szerint, vagy a Szervező által nem befolyásolható egyéb okok zavarják vagy hátrányosan érintik a játék adminisztrálását, biztonságát, korrektségét, sértetlenségét vagy megfelelő lebonyolítását, a Szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint törölje, lezárja, módosítsa vagy felfüggessze a játékot. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint kizárjon a Promócióból bármely olyan személyt, aki megszegte a Promóciós feltételekben foglaltakat.

9. Vegyes rendelkezések  

A vásárlók a regisztrációval automatikusan elfogadják a hivatalos Promóciós feltételeket.

Budapest, 2017. szeptember 13.

Electrolux Lehel Kft.

Szervező