Promóciós feltételek

UltraSilencer™ Zen porszívót nyerhet
Electrolux Megapack s-bag® porzsák vásárlása esetén

2017. szeptember 11. - november 12. 

 

 

1. A promóció elnevezése, rövid leírása, szervezője

1.1 A promóció elnevezése: „Electrolux s-bag® porzsák akció” (a továbbiakban: Promóció).

1.2 A Promóció rövid leírása: Electrolux Megapack s-bag® Classic Long Performance porzsák vásárlása esetén azon vásárlók, akik jelen szabályzat 4.3 pontjában foglaltak szerint regisztrálják vásárlásukat, részt vehetnek a sorsoláson, melyen megnyerhetik a 3 db Electrolux UltraSilencer™ Zen porszívó egyikét. A sorsolás közjegyző jelenlétében történik. A Promóció részleteit lásd: 4. pont.

1.3 A promóció szervezője és adatkezelője az Electrolux Lehel Kft. (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.), mint szervező (a továbbiakban: Szervező).

1.4 A promócióban résztvevő Electrolux porzsák:

Electrolux Megapack s-bag® Classic Long Performance porzsák

2. A promóció időtartama

2017. szeptember 11. - november 12.

3. Részvételi feltételek

Az Electrolux Lehel Kft. által hirdetett Promócióban bárki részt vehet, aki a jelen Promóciós feltételek 4.2 pontjában felsorolt Partnerek valamelyikénél Electrolux Megapack s-bag® Classic Long Performance porzsákot vásárol, és vásárlását a 4.3 pontban foglalt valamely módon regisztrálja. 

3.1 A vásárlók a Promócióban való részvétellel hozzájárulnak, hogy személyes adataikat az Electrolux Lehel Kft. és annak megbízott alvállalkozói reklámküldés, illetve marketing célra a jövőben felhasználja. Reklám a vásárlóval közvetlenül csak akkor közölhető, ha ahhoz a vásárló a vásárlás regisztrálása során kifejezetten és egyértelműen hozzájárul (a megfelelő négyzet(ek) bejelölésével). 

3.2 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a vásárló részvételét vagy változtasson a Promóciós feltételeken, amennyiben a vásárló részvétele a feltételekkel ütközik.

4. A Promóció menete

4.1. A Promócióban való részvétel feltétele, hogy vásárló a Promóció időtartama (2017. szeptember 11. - november 12.) alatt Electrolux Megapack s-bag® Classic Long Performance porzsákot vásárol a promócióban résztvevő partnerek valamelyikénél, és vásárlását regisztrálja a 4.3 pontban meghatározott regisztrációs lehetőségek szerint.

4.2 A promócióban résztvevő partnerek:

Bármely, Magyarország területén működő, az 1.4 pontban feltüntetett Electrolux Megapack s-bag® Classic Long Performance porzsákot forgalmazó üzlet.

4.3. A vásárló az alábbi módok valamelyikén köteles vásárlását regisztrálni:

4.3.1. A vásárló regisztrálja vásárlását az Electrolux weboldalán, az erre a célra létrehozott regisztrációs felületen 2017. november 20-án 23:59 percig. Hiánytalanul kitölti a regisztrációs felületen meghatározott adatmezőket, és feltölti a vásárlást igazoló blokk vagy számla másolatát (online regisztráció).

4.3.2. A vásárló hiánytalanul kitöltve elküldi a nyomtatott regisztrációs kártyát (a regisztrációs kártyát megtalálja az üzletekben), a vásárlást igazoló blokk vagy számla másolatával együtt az Electrolux postacímére (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.) 2017. november 20-ig (postabélyegző legkésőbbi dátuma) (postai regisztráció).

4.3.3. A vásárló elektronikus levélben elküldi a hiánytalanul kitöltött és szkennelt regisztrációs kártyát (a regisztrációs kártyát megtalálj az üzletekben), valamint a vásárlást igazoló blokk vagy számla másolatát a marketing@electrolux.hu e-mail címre 2017. november 20-án 23:59 percig (e-mail-es regisztráció).

4.4 A Szervező felhívja a figyelmet, hogy gyűjtőblokkot, előlegszámlát, garancialevelet, szállítólevelet stb. nem fogad el, igazolásként kizárólag olyan számlát vagy blokkot, illetve ezek másolatát fogadja el, amely tartalmazza a vásárolt termékek cikkszámát, árát, valamint a vásárlás idejét. Internetes vásárlás esetén nem a megrendelés dátumát, hanem a számla keltezését tudjuk figyelembe venni.

4.5 A vásárló a Promócióban sérült (pl. szakadt, felismerhetetlen) számlával nem vehet részt. A hamisított vagy manipulált számla érvénytelen és nem vehet részt a Promócióban. A Promócióban résztvevő számla érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A jelen pontban meghatározott feltételeknek meg nem felelő regisztrációt a Szervező kizárja a Promócióból.

4.6 A vásárló kizárólag saját e-mail címével és érvényes kézbesítési címével jogosult részt venni a Promócióban. A Promóció során regisztrált e-mail- és kézbesítési cím tekintetében az e-mail cím jogosulatlan használatából vagy azzal való visszaélésből, valamint a rosszul megadott kézbesítési címből fakadó bármilyen vitákkal kapcsolatban, illetve a hibás beküldésből származó mindennemű felelősség a vásárlót terheli.

4.7 A vásárló téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. Szervező kizárja a Promócióból azt a regisztrációt, amelyben sérült a bizonylat, vagy annak a vásárlónak valamennyi regisztrációját, aki tisztességtelen módszerekkel próbál meg kedvezményhez jutni, valamint a Promóció céljával ellentétes módon, a jelen leírásban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál meg részt venni a Promócióban. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító vásárlók kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Promócióval összefüggésben a Szervezőnek és/ vagy a lebonyolításában résztvevő személyeknek okoztak.

4.8 Minden Játékos, aki a részvételi feltételeknek megfelel, részt vesz a sorsoláson, melynek időpontja 2017. november 29. A sorsolás közjegyző jelenlétében történik. A sorsoláson 3 Játékos neve kerül kisorsolásra, akik az 5. pontban meghatározott nyereményt nyerik meg. A sorsoláson 3 nyertest és 3 pótnyertest sorsolunk ki. A sorsoláson minden vásárló csak 1 regisztrációval vehet részt. A 3 nyertest a sorsolást követő 5 napon belül, legkésőbb 2017. december 4-ig e-mail üzenetben értesítjük. Kérjük, ellenőrizze a postaládájában a levélszemét (SPAM) mappát is, mivel előfordulhat, hogy az értesítő e-mail oda érkezik.

A nyertesnek 3 munkanapon belül válasz e-mailt kell küldeniük, melyben megadják az értesítő e-mail-ben kért adatokat. Ennek hiányában a nyeremény átszáll a pótnyertes(ek)re. A pótnyertes(ek)nek az értesítést követően szintén 3 munkanapja van a kért adatok elküldésére. Amennyiben a pótnyertes(ek) sem válaszol(nak) 3 munkanapon belül az értesítő e-mailre, a nyereményjáték érvénytelennek minősül, és a nyeremény(ek) nem kerül(nek) kiszállításra.

Azoknak, akik nem nyertek, Szervező semmilyen formában nem küld értesítést.

A promócióval kapcsolatos észrevételeket, esetleges panaszt a promóció végétől számított 30 napon belül, a marketing@electrolux.hu e-mail címen teheti meg a vásárló.

5. A nyeremény 

3 db Electrolux UltraSilencer™ Zen (EUS8ALRGY) porszívó 
A minden vásárló csak 1 regisztrációval vehet részt a sorsoláson, egy vásárló 1 db porszívót nyerhet.

6. Az nyeremény kézbesítése

Az 5. pontban részletezett nyereményt a Szervező futárszolgálattal kézbesíti a vásárlónak. A Szervező a szállítás időpontjáról előzetes tájékoztatást nem küld a vásárlónak.

7. Általános feltételek

A vásárló a Promócióban való részvétellel kötelezettséget vállal saját maga, valamint családja, örökösei, személyes képviselői, végrehajtói, megbízottjai és biztosítói nevében, hogy mentesíti és felmenti a Szervezőt, annak anyavállalatait, leányvállalatait, társult vállalatait, tisztségviselőit, igazgatóit, tagjait, vezetőit, dolgozóit, alvállalkozóit és megbízottjait (együtt „Mentesítettek”) bármely természetű, jellegű vagy meghatározású, ismert vagy ismeretlen, feltárt vagy feltáratlan, gyanított vagy nem gyanított követelés, igény, kártérítési követelés, adósság, költség, díj, kötelezettség, veszteség, kiadás, kompenzáció/kárpótlás, intézkedés és kereset alól, a haláleset és a tulajdonban esett kár miatti követeléseket is beleértve (együtt „Követelések”), különösen ideértve azokat a Követeléseket, amelyek részben vagy egészben, közvetve vagy közvetlenül a nyeremény elfogadásából, birtoklásából, nem rendeltetésszerű használatából vagy használatától, a Promócióban vagy a Promócióval bármely tevékenységben való részvételből erednek/vagy következnek.

8. Felelősségkorlátozás

A Szervezőt nem terheli felelősség a jelentkezési információk hiányossága vagy pontatlansága miatt, függetlenül attól, hogy az a vásárlók, a Promócióval kapcsolatos vagy abban használt bármilyen eszköz vagy program, vagy a jelentkezési adatok feldolgozása során fellépő technikai vagy emberi hiba miatt merült fel. A Szervező nem felel a számítógépes rendszerek, telefonvonalak, hardverek, szoftverek vagy programok működési vagy egyéb hibáiért, az adatátvitel vagy a hálózati csatlakozások emberi vagy technikai hibáiért vagy késedelméért. A Szervező nem vállal felelősséget a kérések vagy jelentkezések elvesztéséért, késedelméért, eltulajdonításáért, olvashatatlanságáért, hiányosságáért, helytelen vagy meghiúsult kézbesítéséért. Ha a Promóció a Szervező kizárólagos véleménye szerint nem bonyolítható le terv szerint, vagy a Szervező által nem befolyásolható egyéb okok zavarják vagy hátrányosan érintik a játék adminisztrálását, biztonságát, korrektségét, sértetlenségét vagy megfelelő lebonyolítását, a Szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint törölje, lezárja, módosítsa vagy felfüggessze a játékot. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint kizárjon a Promócióból bármely olyan személyt, aki megszegte a Promóciós feltételekben foglaltakat.

9. Vegyes rendelkezések  

A vásárlók a regisztrációval automatikusan elfogadják a hivatalos Promóciós- és adatkezelési feltételeket.

Budapest, 2017. szeptember 11.

Electrolux Lehel Kft.

Szervező